Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?


Terug naar het beginscherm

 
 
 
Neem contact op met de Agro-advieslijn:
0570-657417 (Peter Houtsma)
ECLI:NL:RBGEL:2019:1122 
 
Datum uitspraak:20-02-2019
Datum gepubliceerd:15-03-2019
Instantie:Rechtbank Gelderland
Zaaknummers:
Rechtsgebied:Civiel recht
Indicatie:Aanleuningsproblemen bij een paard. Aansprakelijkheid verkoper en keuringsarts afgewezen. Toepassing van artikel 7:17 en 7:18 lid 2 en 7:23 lid 2 BW.
Trefwoorden:koopovereenkomst
paarden
wettelijke rente
 
Uitspraak
vonnisRECHTBANK GELDERLAND


Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaakgegevens 6545448 \ CV EXPL 17-15425
uitspraak van


vonnis


in de zaak van[naam eiser]


wonende te [woonplaats eiser]

eisende partij

gemachtigde mr. M.J.A. Weda


tegen


1.[naam gedaagde 1]


wonende te [woonplaats gedaagde 1]
gemachtigde mr. S.A. Wensing

2.[naam gedaagde 2]


wonende te [woonplaats gedaagde 2]
gemachtigde mr. S.A. Wensing

3.

de besloten vennootschap Dierenartsenpraktijk Suylighem B.V.
gevestigd te Zuilichem (gemeente Zaltbommel)
gemachtigde mr. A.H. Blok

gedaagde partijenPartijen worden hierna [naam eiser] , [naam gedaagde 1] , [naam gedaagde 2] en Dierenartsenpraktijk Suylighem genoemd.
1De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het tussenvonnis van 11 juli 2018
- de comparitie van partijen van 14 december 2018.

2De feiten


2.1.

[naam eiser] heeft onder de voorwaarde van een veterinaire keuring een paard gekocht van [naam gedaagde 1] en [naam gedaagde 2] voor € 34.485,00 inclusief BTW. Het paard is in opdracht van [naam eiser] gekeurd op 13 juli 2016 door dierenarts [naam dierenarts 1] van Dierenartsenpraktijk Suylighem. Bij de keuring werden geen bijzonderheden ontdekt. Het paard is medio september 2016 aan [naam eiser] geleverd2.2.
Op 6 december 2016 is het paard voor onderzoek gebracht naar dierenarts

[naam dierenarts 2] Dierenkliniek Buitenzorg. In het daarvan opgemaakte verslag van
8 september 2017 - derhalve van negen maanden later - is het volgende opgenomen:

Reden bezoek/anamnese: Paard is lastig met de aanleuning. Slaat met de hals. Keel lijkt iets dikker.

Bevindingen: Licht overvulde speekselklieren, keel is gevoelig bij palpatie. Houd iets teveel in extensie.

Diagnose:

Advies / therapie: Enkele dagen rustig bewegen (weidegang. longeren, stappen), nat hooi, veel frisse lucht.
Temperatuur in de gaten houden.2.3.
Op 4 april 2017 heeft een andere dierenarts van Dierenartsenpraktijk Suylighem het paard onderzocht. Daarvan zijn geen bevindingen vastgelegd.2.4.
Op 8 augustus 2017 is het paard onderworpen aan een scintografisch onderzoek, uitgevoerd door dierenarts [naam dierenarts 3] van Sporthorse Medical Diagnostic Centre. Een scintografisch onderzoek is een geavanceerd beeldvormend onderzoek. In het daarvan opgemaakte verslag is het volgende opgenomen:

Rontgenologisch Onderzoek
CAUDALE HALS: arthrotische veranderingen facet C56+, er lijkt sprake van een oude frissuur (scheur), echter op uitprojecties NIET waarneembaar (en scintografisch GEEN UPTAKE, dus GEEN verhoogd botmetabolisme).

(…)

diagnose:
Problemen (beperkte beweeglijkheid) bovenlijn, passend bij klinische klacht en scintografische en echografische bevindingen:
Synovitis (gewrichtsontsteking) caudale hals en remodelering SI gebieden.

advies / therapie
Prognose (…): op dit moment gereserveerd-gunstig. Na optimale behandeling kunnen we over een 3tal maanden evalueren en de stand van zaken opnemen.2.5.
Met brieven van de advocaat van [naam eiser] van 15 september 2017 zijn [naam gedaagde 1] en [naam gedaagde 2] voor het eerst geïnformeerd over door [naam eiser] ondervonden problemen met het paard. In de brief is vermeld dat er blijvende problemen zijn met de hals, en dat nog wordt onderzocht of een behandeling mogelijk is. In de brieven wordt [naam gedaagde 1] en [naam gedaagde 2] voorgehouden dat er sprake is van een non-conformiteit waarvoor zij jegens [naam eiser] aansprakelijk zijn.2.6.
In een brief van de advocaat van [naam eiser] van dezelfde datum – 15 september 2017 – is Dierenartsenpraktijk Suylighem aansprakelijk gehouden voor door [naam eiser] beweerde tekortkomingen in de aankoopkeuring van juli 2016. In de brief wordt Van der Meijden verweten dat hij heeft verzuimd om een belangrijke foto te maken van de hals waardoor hij tot de onjuiste conclusie is gekomen dat er geen problemen waren met de hals.2.7.

[naam gedaagde 1] , [naam gedaagde 2] en Dierenartsenpraktijk Suylighem hebben de door [naam eiser] gestelde aansprakelijkheid van de hand gewezen.
3De vordering en het verweer


3.1.

[naam eiser] vordert primair de ontbinding, subsidiair de vernietiging van de met [naam gedaagde 1] en [naam gedaagde 2] gesloten koopovereenkomst, hoofdelijke veroordeling van [naam gedaagde 1] en [naam gedaagde 2] tot terugbetaling van de door hem betaalde koopsom van € 34.485,00 en verdere kosten op te maken bij staat, alsmede een verklaring voor recht dat Dierenartsenpraktijk Suylighem toerekenbaar tekort is geschoten in de uitvoering van de aan haar verleende opdracht tot het keuren van het paard en haar te veroordelen tot betaling van € 34.485,00 en verdere kosten op te maken bij staat, alles te vermeerderen met rente en kosten, waaronder buitengerechtelijke kosten.3.2.

[naam eiser] legt, voor zover hier van belang, het volgende aan zijn vorderingen ten grondslag. Het paard beantwoordt niet aan de overeenkomst omdat het niet kan worden ingezet als sportpaard, zoals door hem beoogd bij aankoop. Dit door hem beoogde gebruik was bij verkopers bekend ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Het paard is niet gezond en daardoor niet geschikt om te worden bereden. Er zijn problemen met de hals. De problemen kwamen direct na aankoop tot uiting door een slechte aanleuning van het paard. De oorzaak daarvan werd door hem eerst gezocht in de nieuwe omgeving waaraan het paard moest wennen. Later bleek van een veterinaire oorzaak. Uit het in augustus 2017 uitgevoerde onderzoek bleek dat er sprake is van artrose en een scheur in de hals. De problemen met de aanleuning hebben zich binnen zes maanden na levering geopenbaard waardoor deze bij een consumentenkoop als deze, op grond van artikel 7:18 lid 2 BW worden vermoed reeds bij de levering aanwezig te zijn geweest. Daarom moet worden uitgegaan van een non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 BW, die grond geeft voor ontbinding van de overeenkomst. Subsidiair is de stelling dat [naam eiser] omtrent de eigenschappen van het paard heeft gedwaald waardoor er grond is voor vernietiging van de overeenkomst. [naam eiser] is bij het sluiten van de overeenkomst uitgegaan van de onjuiste mededeling van [naam gedaagde 1] dat het paard geschikt was om op te rijden. Als [naam gedaagde 1] ten tijde van de verkoop al niet op de hoogte was van de genoemde gebreken, is in ieder geval sprake van een wederzijdse dwaling die voor rekening van [naam gedaagde 1] en [naam gedaagde 2] moet komen. Meer subsidiair beroept [naam eiser] zich op een oneerlijke handelspraktijk als bedoeld in artikel 6:193c BW op grond waarvan [naam gedaagde 1] en [naam gedaagde 2] naar zijn stelling schadeplichtig zijn.3.3.

[naam eiser] verwijt Dierenartsenpraktijk Suylighem een tekortschieten in de opdracht tot het uitvoeren van de aankoopkeuring. Bij de keuring zijn röntgenfoto’s gemaakt, maar de fotoset is niet volledig. Juist van het deel van de hals waarmee problemen zijn, zijn er geen foto’s. [naam eiser] was daardoor niet bekend met de afwijkingen die nu uit een nader (scintografisch) onderzoek naar voren zijn gekomen. Dierenartsenpraktijk Suylighem is aansprakelijk voor de schade die hij als gevolg daarvan heeft geleden, die onder meer bestaat uit de door hem betaalde koopsom.3.4.

[naam gedaagde 1] en [naam gedaagde 2] voeren – kort en voor zover hier van belang – het verweer dat de beweerde aanspraken op grond van artikel 7:23 BW zijn vervallen omdat [naam eiser] hen niet tijdig over de door hem gestelde problemen heeft geïnformeerd. Volgens [naam eiser] manifesteerden de aanleuningsproblemen zich vrijwel direct na aankoop, maar [naam gedaagde 1] en [naam gedaagde 2] werden daarover pas voor het eerst in september 2017 geïnformeerd. Er is geen sprake van non-conformiteit. Het paard is na levering met veel succes in de wedstrijdsport ingezet. Er werden uitzonderlijk goede resultaten behaald. Als er aanleuningsproblemen waren, was dit niet mogelijk geweest. Uit de door [naam eiser] aangehaalde onderzoeken blijkt niet van problemen van veterinaire aard. Uit het scintografisch onderzoek zijn milde veranderingen (afwijkingen) in de hals naar voren gekomen maar een causaal verband met de door [naam eiser] beweerde problemen ontbreekt. Het daarvan opgemaakte rapport vermeldt daarover niets. Ook volgt daaruit niet dat de veranderingen al bij de levering aanwezig waren. Bovendien kan uit het rapport niet worden opgemaakt dat sprake is van een medische eindtoestand, immers wordt daarin een gereserveerd gunstige prognose gegeven. En het is sowieso niet duidelijk geworden in welke conditie het paard op dit moment verkeert. Gelet op het voorgaande, is er voorts geen grond voor het subsidiair ingezette beroep op dwaling of een oneerlijke handelspraktijk.3.5.
Dierenartsenpraktijk Suylighem betwist – kort en voor zover hier van belang – dat zij tekort is geschoten in de nakoming van de aan haar gegeven opdracht tot een aankoopkeuring. Op grond van zijn bevindingen mocht de aan haar verbonden dierenarts concluderen dat sprake was van een paard zonder gebreken. Er zijn tien röntgenopnamen van de hals gemaakt, waarvan een aantal niet meer aanwezig is, mogelijk omdat deze per ongeluk niet zijn opgeslagen van het opnamescherm. Op de foto’s die destijds zijn gemaakt waren geen anatomische afwijkingen te zien. Overigens blijken die ook niet uit het nadien door dierenarts [naam dierenarts 3] uitgevoerde scintografisch onderzoek. In het verslag daarvan is vermeld dat de frisseur (scheur) in de uitprojecties niet meer in beeld kon worden gebracht, terwijl artrose een veelvoorkomend verschijnsel is bij paarden, wat niet noodzakelijk tot problemen hoeft te leiden. Indien deze verschijnselen bij de aankoopkeuring naar voren waren gekomen, had dit niet aan een positieve beoordeling van het paard in de weg gestaan mede omdat, klinisch beschouwd, sprake was van een uitzonderlijk goed paard. Het vermoeden bestaat dat het paard na levering aan [naam eiser] zo goed heeft gepresteerd dat het is ‘overnomen’, hetgeen betekent dat het paard de dupe is geworden van zijn eigen talent. Het paard heeft na levering aan [naam eiser] in korte tijd meerdere klassen van de sport doorlopen en daarbij zeer goed gepresteerd. Als een paard alles zo snel en goed doet, kan dat leiden tot somatische en psychische klachten. Dierenartsenpraktijk Suylighem wijst verder op haar algemene voorwaarden die op de overeenkomst van toepassing zijn. Het gaat hier om branchegebruikelijke voorwaarden, uitgegeven door de Groep Geneeskunde van het Paard van de K.N.M.v.D. In de voorwaarden is aansprakelijkheid voor onder meer gevolgschade als gevolg van onjuistheden en onvolledigheden bij keuringen uitgesloten.

4De beoordeling


4.1.
De vorderingen worden afgewezen. Van non-conformiteit is niet gebleken gelet op de niet bestreden stelling van gedaagden dat het paard na levering met uitzonderlijk goede resultaten in de wedstijdsport is ingezet. Als toen al sprake was van aanleuningsproblemen zoals door [naam eiser] gesteld, hebben deze in ieder geval niet in de weg gestaan aan deze door [naam eiser] beoogde (succesvolle) inzet. Daarom kan in die periode geen sprake zijn geweest van de gestelde non-conformiteit.4.2.
Als het voorgaande al anders zou worden beoordeeld, heeft [naam eiser] niet binnen bekwame tijd over de door hem ondervonden problemen geklaagd waardoor zijn aanspraken ingevolge artikel 7:23 lid 2 BW zijn vervallen. Het paard is medio september 2016 aan [naam eiser] geleverd. [naam eiser] stelt dat de problemen zich vrijwel direct na levering voordeden. [naam gedaagde 1] en [naam gedaagde 2] zijn echter pas na een jaar, in september 2017, daarover geïnformeerd. Zij zijn daardoor in hun bewijspositie met betrekking tot de gestelde non-conformiteit en de datum vanaf wanneer daarvan sprake zou zijn geweest, geschaad.4.3.
En ook als dat al anders zou worden beoordeeld, bijvoorbeeld omdat [naam eiser] als koper enige tijd voor onderzoek mag worden vergund, kan op grond van de door [naam eiser] gestelde feiten niet worden aangenomen dat de anatomische afwijkingen die uit het scintografisch onderzoek van september 2017 naar voren kwamen bij levering al aanwezig waren of, met het oog op het bewijsvermoeden ex artikel 7:18 lid 2 BW, binnen zes maanden daarna. Daarover is in het verslag van dat onderzoek niets vermeld.4.4.
En als gelet op de aard van de veranderingen al moeten worden aangenomen dat daarvan al eerder sprake was omdat daaraan een langer proces voorafgaat, wat bij artrose het geval kan zijn, dan volgt daaruit nog niet dat de (gestelde) aanleuningsproblemen in die periode ook door die veranderingen zijn veroorzaakt. Mogelijk was daarvoor een andere oorzaak, zoals een gewenningsprobleem of een onjuiste omgang met het paard. Dit zijn gebruikelijke oorzaken voor aanleuningsproblemen, zoals gedaagden tijdens de comparitie onbestreden hebben toegelicht. Daaruit volgt dat al aangenomen dat de huidige aanleuningsproblemen door anatomische veranderingen worden veroorzaakt, de (gestelde) aanleuningsproblemen eerst ook aan een andere oorzaak kunnen worden toegeschreven. Of, en zo ja, in hoeverre dat het geval is, kan thans niet of niet meer worden vastgesteld, hetgeen voor rekening van [naam eiser] , die zich op gestelde oorzaak beroept, dient te blijven.4.5.
De conclusie uit het voorgaande is dat de vorderingen jegens [naam gedaagde 1] en [naam gedaagde 2] worden afgewezen.4.6.
Het verweer van Dierenartsenpraktijk Suylighem is onder meer dat de aan haar verbonden dierenarts ten tijde van de aankoopkeuring niet tot een andere conclusie was gekomen met betrekking tot conditie van het paard als zij op dat moment bekend was met de anatomische afwijkingen die uit het scintografisch onderzoek van september 2017 omdat het veelvoorkomende afwijkingen zijn die een normaal functioneren niet in de weg hoeven te staan. In zoverre heeft [naam eiser] het verweer van Dierenartsenpraktijk Suylighem niet bestreden, waaruit volgt dat een oorzakelijk verband ontbreekt tussen de door [naam eiser] gestelde, maar door Dierenartsenpraktijk Suylighem bestreden nalatigheden in de uitvoering van het onderzoek. Reeds hierom worden de jegens Dierenartsenpraktijk Suylighem ingestelde vorderingen afgewezen.4.7.
Bovendien is Dierenartsenpraktijk Suylighem niet aansprakelijk voor enige schade op grond van de in haar algemene voorwaarden opgenomen uitgesloten aansprakelijkheid voor gevolgschade. Het gaat om branchegebruikelijke voorwaarden. Deze kunnen, mede gelet op de mogelijk aan een keuring verbonden gevolgen en risico’s niet, zoals door [naam eiser] bepleit, als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, waardoor er geen grond is voor vernietiging. Ook op die grond zouden de vorderingen jegens Dierenartsenpraktijk Suylighem moeten worden afgewezen.4.8.

[naam eiser] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de procedure worden veroordeeld. Deze worden aan de zijde van [naam gedaagde 1] en [naam gedaagde 2] gezamenlijk, en aan de zijde van Dierenartsenpraktijk Suylighem afzonderlijk begroot op € 800,00 (2 punten x tarief). De kosten worden, zoals gevorderd, voor [naam gedaagde 1] en [naam gedaagde 2] vermeerderd met nakosten, zij het beperkt tot het voor kantonzaken gebruikelijke tarief van een half procespunt tot een maximum van € 100,00, en voor Dierenartsenpraktijk Suylighem vermeerderd met de wettelijke rente vanaf veertien dagen na dit vonnis.

5De beslissing

De kantonrechter


5.1.
wijst de vorderingen af,5.2.
veroordeelt [naam eiser] in de kosten van de procedure aan de zijde van [naam gedaagde 1] en [naam gedaagde 2] gezamenlijk begroot op € 800,00 te vermeerderen met de nakosten begroot op
€ 100,00, en aan de zijde van Dierenartsenpraktijk Suylighem op € 800,00, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 14 dagen na de datum van dit vonnis tot aan de dag van algehele voldoening,5.3.
verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,5.4.
wijst het meer of anders gevorderde af.


Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter mr. J.R. Veerman en in het openbaar uitgesproken op
Link naar deze uitspraak