Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?


Terug naar het beginscherm

 
 
 
Neem contact op met Oudshoorn & Schoe
0348-418816
ECLI:NL:RBAMS:2018:113 
 
Datum uitspraak:05-01-2018
Datum gepubliceerd:12-01-2018
Instantie:Rechtbank Amsterdam
Zaaknummers:KG ZA 17-1358
Rechtsgebied:Civiel recht
Indicatie:Verstekvonnis in kort geding. Gebod tot verwijderen Twitteraccounts en webpagina en gebod verstrekken NAW-gegevens. Nederlandse rechter bevoegd, omdat schadebrengende feit zich in Nederland voordoet.
Trefwoorden:san
 
Uitspraak
vonnis
RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/640738 / KG ZA 17-1358 MvdV/MBVonnis in kort geding van 5 januari 2018


in de zaak van
1 [eiser 1] ,
wonende te [plaats] , [land] ,
2. [eiser 2],
wonende te [plaats] ,
3. de vennootschap naar buitenlands recht

REVEALROX,
gevestigd te Dubai, Verenigde Arabische Emiraten,
4. [eiser 4],
wonende te [plaats] ,
5. [eiser 5]
wonende te [plaats] , [land] ,
6. [eiser 6],
wonende te [plaats] ,
eisers bij dagvaarding op verkorte termijn van 21 december 2017 en akte wijziging van eis,
advocaat mr. J.A. Schaap te Amsterdam,

tegen

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht

AUTOMATTIC, INC., tevens handelend onder de naam

WORDPRESS.COM,
gevestigd te San Francisco, Verenigde Staten van Amerika,
2. de rechtspersoon naar buitenlands recht

TWITTER INC.,
gevestigd te San Francisco, Verenigde Staten van Amerika,
gedaagden,
niet verschenen.

1De procedure
Ter zitting van 3 januari 2018 hebben eisers gesteld en gevorderd overeenkomstig de in kopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding, en akte wijziging van eis, met dien verstande dat de vorderingen jegens gedaagde sub 3 (Google LLC) zijn ingetrokken, dat onder 3 in de akte houdende wijziging van eis de naam van de webpagina wordt gelezen als [account] (…) in plaats van [account] (…) en dat onder 4 in de akte houdende wijziging eis, in het jegens Twitter gevorderde:
- ‘ webpagina’ wordt gelezen als ‘twitteraccountants’ en
- ‘ Wordpress’ wordt gelezen als ‘Twitter”;
aangezien hier sprake is van kennelijke schrijffouten.
Vervolgens hebben eisers verzocht vonnis te wijzen.

2De beoordeling
Verstekverlening


2.1.
Gedaagden zijn gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika. De voorzieningenrechter heeft verlof verleend hen te dagvaarden op verkorte termijn.
In de dagvaarding is vermeld dat de dagvaarding met een Engelse vertaling is en zal worden uitgereikt overeenkomstig de op grond van het Haags Betekeningsverdrag (HBetV) geldende vormvoorschriften, zoals in de dagvaarding nader uitgewerkt.
De bevestiging dat de dagvaarding overeenkomstig de vormvoorschriften is betekend is nog niet retour ontvangen.
Daarnaast is genoegzaam gebleken dat de dagvaarding tijdig inclusief een Engelse vertaling per e-mail aan gedaagden is toegezonden en dat zij van de inhoud daarvan kennis hebben genomen. De akte wijziging van eis is niet aan gedaagden betekend. De raadsvrouw van eisers heeft desgevraagd meegedeeld dat deze akte inclusief een Engelse vertaling op 29 december 2017 vanwege de spoed per e-mail naar de bij eisers bekende e-mailadressen (waar vandaan gedaagden eerder ook hebben gereageerd) van gedaagden is toegezonden.
Tegen de achtergrond van het spoedeisende karakter van de vorderingen in dit kort geding is voldoende gewaarborgd dat gedaagden op de hoogte zijn van de inhoud van de dagvaarding en de wijziging van eis, alsmede dat zij de mogelijkheid hebben gehad om daartegen behoorlijk verweer te voeren (zie artikel 15 lid 3 HBetV, de Memorie van toelichting bij de Goedkeuringswet HBetV, Kamerstukken II 1973-1974, 12 865 (R 948), nr. 3, p. 8), alsmede HR 14 december 2017, ECLI:NL:HR:2007:BB7192). Tegen gedaagden zal dan ook verstek worden verleend.


Bevoegdheid
2.2.
Ingevolge artikel 6 aanhef en onder 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv.) heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht in zaken betreffende verbintenissen uit onrechtmatige daad, indien het schadebrengende feit zich in Nederland heeft voorgedaan of kan voordoen. Nu het centrum van de belangen van eisers zich in Nederland bevindt (de helft van eisers woont in Nederland, veel werkzaamheden van de bedrijven van eiser sub 1 vinden in Nederland plaats, een deel van eisers werk in Nederland en de bedrijven hebben veel Nederlandse klanten) is de Nederlandse rechter bevoegd om van de vorderingen in dit kort geding kennis te nemen.


Vorderingen
2.3.
De vorderingen komen niet onrechtmatig of ongegrond voor, met dien verstande dat aan de belangen van eisers ter zake van de gewijzigde eis voldoende tegemoet wordt gekomen met toewijzing van de in het dictum vermelde NAW-(naam, adres, woonplaats)gegevens. Vooralsnog komt de vordering ter zake de betaalgegevens van betrokkenen en ‘overige gegevens’ ten behoeve van hun identificatie ongegrond voor. De vorderingen zijn voor het overige toewijsbaar, zoals nader geformuleerd in het dictum, met inachtneming van een termijn van drie (3), respectievelijk vijf (5) dagen en met maximering van de dwangsommen zoals hierna in het dictum vermeld.2.4.
Als de in het ongelijk gestelde partij zullen gedaagden hoofdelijk worden veroordeeld in de kosten van dit geding.


3De beslissing
De voorzieningenrechter


3.1.
gebiedt gedaagde sub 1 (Wordpress) om binnen drie (3) dagen na heden en na toezending van dit vonnis per e-mail naar de adressen [e-mail adres] en [e-mail adres] de uitingen over eisers, zoals nader omschreven in het lichaam van de dagvaarding, die beschikbaar zijn via de volgende URL:

[account]

te verwijderen, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000-, voor iedere dag dat gedaagde sub 1 dit gebod niet naleeft, met een maximum van
€ 200.000,-;3.2.
gebiedt gedaagde sub 2 (Twitter) om binnen drie (3) dagen na heden en na toezending van dit vonnis per e-mail naar het adres [e-mail adres] de uitingen over eisers, zoals nader omschreven in het lichaam van de dagvaarding, die beschikbaar zijn via de volgende URL’s:


[account]


te verwijderen, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000-, voor iedere dag dat gedaagde sub 2 dit gebod niet naleeft, met een maximum van
€ 200.000,-;3.3.
gebiedt gedaagde sub 1 (Wordpress) om binnen vijf (5) dagen na heden en na toezending van dit vonnis per e-mail naar de adressen [e-mail adres] en [e-mail adres] aan de raadsvrouw van eisers de volgende gegevens, voor zover Wordpress daarover beschikt, te verstrekken van de persoon/personen die eigenaar zijn van de webpagina [account]
- de IP adressen die gebruikt zijn bij het aanmaken van de webpagina en/of bij het inloggen inclusief tijdstip waarop de desbetreffende adressen zijn gebruikt voor het uploaden en/of inloggen;
- namen en (e-mail) adressen gebruikt bij het aanmelden/inschrijven voor de diensten van Wordpress;3.4.
bepaalt dat gedaagde sub 1 een dwangsom verbeurt van € 10.000-, voor iedere dag of gedeelte daarvan dat gedaagde sub 1in gebreke blijft met het verstrekken van de hiervoor onder 3.3 genoemde gegevens, met een maximum van
€ 100.000,-;3.5.
gebiedt gedaagde sub 2 (Twitter) om binnen vijf (5) dagen na heden en na toezending van dit vonnis per e-mail naar het adres [e-mail adres] aan de raadsvrouw van eisers de volgende gegevens, voor zover Twitter daarover beschikt, te verstrekken van de persoon/personen die eigenaar zijn van het twitteraccount gebruikt voor de uitingen over eisers, zoals genoemd bij 3.2:
- de IP adressen die gebruikt zijn bij het aanmaken van de twitteraccounts en/of bij het inloggen inclusief tijdstip waarop de desbetreffende adressen zijn gebruikt voor het uploaden en/of inloggen;
- namen en (e-mail) adressen gebruikt bij het aanmelden/inschrijven voor de diensten van Twitter;3.6.
bepaalt dat gedaagde sub 2 een dwangsom verbeurt van € 10.000-, voor iedere dag of gedeelte daarvan dat gedaagde sub 2 in gebreke blijft met het verstrekken van de hiervoor onder 3.5 genoemde gegevens, met een maximum van € 100.000,-;3.7.
veroordeelt gedaagden hoofdelijk in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van eisers begroot op:
– € 97,31 € 97,31 aan explootkosten,
– € 97,31 € 618,- aan griffierecht en
– € 97,31 € 527,- aan salaris advocaat;3.8.
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
3.9.
wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.W. van der Veen, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M. Balk, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 5 januari 2018.


Coll: AB
Link naar deze uitspraak