Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
17-08-2017
Let op de voorwaarden voor het ecologisch aandachtsgebied
Vanggewassen (algemene lijst, categorie 1) voor invullen van het ecologisch aandachtsgebied kennen een aantal formele eisen, waar nogal eens van afgeweken wordt. Vooral bij inzaai voor 15 juli wordt nogal eens vergeten dat de 10-weken periode pas eindig 10 weken na 15 juli en niet na de zaaidatum. Daarom nog even de voorwaarden op een rijtje.
 
17-08-2017
Overgenomen verwerkingsverplichting leidt tot forse boete
Een landbouwer kreeg een boete opgelegd ter grootte van 90.000 omdat hij zich niet aan de voorwaarden van de overgenomen verplichtingen had gehouden. Wat speelde er?
 
17-08-2017
Zo had ik het niet bedoeld, een kennelijke fout?
Twee landbouwers hebben bij hun verzoek om uitbetaling van hun betalingsrechten een fout in de aanvraag gedaan. In beide gevallen vinden ze dat RVO had moeten snappen dat hun aanvraag niet juist was en dat zij die op basis van de zogenaamde kennelijke fout mogen herstellen. De een kreeg gelijk, de andere niet. Waar zat dat verschil in?
 
10-08-2017
Biedt extra toets oplossing voor knelgevallen?
RVO biedt melkveehouders die in dezelfde situatie zitten als de bedrijven die via de voorzieningenrechter buitenwerkingstelling van het Fosfaatreductieplan hebben gekregen een extra oplossing.
 
10-08-2017
Aanpassing gebruik gewasbeschermingsmiddelen open teelt
Aangescherpte regels Activiteitenbesluit voor gebruik gewasbeschermingsmiddelen gaan gelden voor het gehele landbouwperceel.
 
 
Kennisbank 
 
22-08-2017
Rechtsgevolgen onjuist opgemaakt controleverslag
Randvoorwaardenkorting terecht opgelegd, ondanks dat het controleverslag niet voldoet aan de EU-vereisten.
 
17-08-2017
Beoordeling plattelandswoning bij OBM-toets
Plattelandswoning hoeft niet getoetst te worden aan geur- en geluidhinder, maar wel aan de luchtkwaliteit.
 
16-08-2017
Ontbinding pacht wegens onderverpachting
Pachter kan (vooralsnog) niet bewijzen dat verpachter (stilzwijgend) toestemming heeft verleend voor onderverpachting.
 
15-08-2017
Woning ten onrechte beschouwd als bedrijfswoning
Woning maakt feitelijk en planologisch geen deel uit van de inrichting, zodat de milieugevolgen onderzocht moeten worden.
 
10-08-2017
Beoordeling oppervlaktes op basis van referentiepercelen
Oppervlakte referentieperceel juist, indien deze actueel is en het verschil met de aangevraagde oppervlakte minder dan 2% bedraagt.
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Centrale Raad van Beroep / 18-8-2017
ECLI:NL:CRVB:2017:2850
De rechtbank heeft met juistheid de medische grondslag van het bestreden besluit onderschreven. Het oordeel van de rechtbank dat er geen aanleiding is voor twijfel aan de arbeidskundige grondslag van het bestreden besluit wordt ook onderschreven.
Verder lezen
 
Rechtbank Oost-Brabant / 16-8-2017
ECLI:NL:RBOBR:2017:4434
Uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 8:36 Awb i.h.k.v. Provinciale Beleidsregeling verplaatsing intensieve veehouderijen 2005. Verkoper wordt geacht te hebben ingestemd met de voorwaarden, waaronder bepaling koopsom. Door latere bedrijfsverplaatsing lagere koopsom. Geen tekortkoming Provincie.
Verder lezen
 
Rechtbank Oost-Brabant / 17-8-2017
ECLI:NL:RBOBR:2017:4408
De rechtbank is van oordeel dat een van de uitgangspunten van het advies dat verweerder ten grondslag heeft gelegd aan het bestreden besluit onjuist is. Mede omdat eisers inmiddels zelf een tegenadvies hebben ingebracht in de procedure, ziet de rechtbank aanleiding om verweerder de gelegenheid te geven het gebrek te herstellen. Verweerder dient dan meteen te reageren op het tegenadvies.
Verder lezen
 
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba / 09-8-2017
ECLI:NL:OGEAA:2017:600
KG. Het is niet aan de rechter om consequenties te trekken als aan een motie van de Staten door de minister of de regering niet wordt voldaan.
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten / 28-7-2017
ECLI:NL:OGEAM:2017:42
kort geding. Opheffing conservatoir beslag. Spoedeisend belang. Stelplicht. Verdachte betalingen met pinautomaat.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Overijssel / 16-8-2017
ECLI:NL:RBOVE:2017:3287
Vordering tot wedertewerkstelling wordt afgewezen. Werkneemster vormde samen met een ander de tweehoofdige directie van dat bedrijf. Het bedrijf wil naar een éénhoofdig drecteurschap. Werkneemster heeft herhaaldelijk laten weten zich niet te kunnen vinden in die keuze. De onderlinge verhoudingen zijn daardoor dusdanig zwaar op de proef gesteld dat het bedrijf volgens de kantonrechter in
Verder lezen
 
 
Centrale Raad van Beroep / 18-8-2017
ECLI:NL:CRVB:2017:2855
De Raad kan zich vinden in het oordeel van de rechtbank en de daaraan ten gronde gelegde overwegingen, waarnaar de Raad dan ook verwijst. De stelling dat het GAK niet is gevraagd naar informatie slaagt niet, omdat gebleken is dat de Svb het Uwv als rechtsopvolger van het GAK heeft gevraagd of appellant voorkomt in hun administratie, wat niet is gebleken.
Verder lezen
 
 
Centrale Raad van Beroep / 18-8-2017
ECLI:NL:CRVB:2017:2854
In geschil is uitsluitend de rechtmatigheid van het besluit van 27 juni 2016. De Svb heeft voldoende en zorgvuldig onderzoek verricht naar het mogelijke verblijf en mogelijke werkzaamheden van appellant in Nederland. Het inschrijfbewijs van het ziekenfonds bevat de naam “[naam]” en kan reeds om deze reden niet dienen als bewijs dat appellant in Nederland heeft gewoond en/of arbeid heef
Verder lezen