Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
19-09-2023
Subsidieregeling Energie-efficiënte Glastuinbouw
De subsidiemodule Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) wordt opnieuw opengesteld en gewijzigd. De openstelling loopt van 5-10-2023 tot en met 20-10-2023 met een subsidieplafond van € 58.000.000.
 
15-09-2023
Definitieve GLB-aanvraag 2023 en aanmelding voor 2024
Vanaf 15 oktober tot en met 30 november kunnen ondernemers en adviseurs een definitieve aanvraag voor de GLB-subsidie doen. In de Gecombineerde opgave van 2024 kan men zich aanmelden voor de subsidies van 2024.
 
13-09-2023
Verplicht vanggewas na snijmaïs in NV-gebieden
Op zand- en lössgronden geldt al jarenlang de verplichting een vanggewas te telen na snijmaïs. Deze verplichting geldt met ingang van 2023 ook voor bedrijven in met nutriënten verontreinigde gebieden, die gebruik maken van derogatie.
 
11-09-2023
Uitbreiding Energielijst
Tussentijdse uitbreiding Energielijst voor investeringen in de glastuinbouw
 
08-09-2023
Toepassing van de Landbouwvrijstelling bij aanplant bos
Landbouwbestemming is geen garantie voor toepassing landbouwvrijstelling
 
 
Kennisbank 
 
18-09-2023
Hof doet uitspraak bij toedeling fosfaatrechten voor
De pachtkamer van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 6 juni 2023 een einduitspraak gedaan in een zaak tussen een verpachter en een pach­ter over de eigendom van de fosfaatrechten. Het hof oordeelt dat de verpachter aanspraak kan maken op fosfaatrechten maar dat de ligboxenstal die met het opstalrecht is gebouwd, niet meetelt bij die ...
 
14-09-2023
LNV volgt rechterlijke uitspraken bij toepassing
Beperkte toepassing landbouwvrijstelling bij tijdelijke overgang van landbouw naar bosbouw
 
12-09-2023
Tussentijdse uitbreiding Energielijst voor investeringen in
De Energie-investeringsaftrek (EIA) biedt ondernemers fiscaal voordeel als er wordt geïnvesteerd in op de Energielijst staande energiebespa­rende bedrijfsmiddelen.
 
01-09-2023
Maatregelen vogelgriep verder ingetrokken en versoepeld
Versoepeling bezoekersverbod, intrekken dierenartsverklaring eenden en kalkoenen, verdere intrekking ophokplicht, behalve Gelderse Vallei
 
01-09-2023
Nieuwe kritische depositiewaarden actualisatie depositiecijfers
Een aantal natuurtypen is gevoeliger voor stikstof dan eerder gedacht.
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Gerechtshof Amsterdam / 25-7-2023
ECLI:NL:GHAMS:2023:1933
Klacht tegen een notaris. Akte van levering perceel landbouwgrond. Klachttermijn art. 99 lid 21 Wna. Bejegening. Eer en waardigheid van het notarisambt. Klacht deels niet-ontvankelijk, deels ongegrond
Verder lezen
 
Rechtbank Oost-Brabant / 07-9-2023
ECLI:NL:RBOBR:2023:4326
De beroepen betreffen de verlening van een omgevingsvergunning voor een vleesvarkenshouderij op het perceel Spierkesweg 9a te Sint-Oedenrode. De planregels zijn in overeenstemming met artikel 3.50 van de Interim-omgevingsverordening Noord-Brabant (Iov). Daarom behoefde niet te worden getoetst aan de rechtstreeks werkende regels in artikel 2.73 van die verordening. Als compensatie van de eigen bij
Verder lezen
 
Rechtbank Oost-Brabant / 07-9-2023
ECLI:NL:RBOBR:2023:4321
Op basis van een verslag van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak over een mediaton tussen partijen concludeert de rechtbank dat het waterschap bij de vaststelling van het projectplan (met maatregelen ter uitwerking van een GGOR visie om wateroverlast te voorkomen) lijkt te zijn uitgegaan van een verkeerde inschatting van de omvang van het afwaterende gebied. Het waterschap heeft maatregele
Verder lezen
 
Rechtbank Rotterdam / 30-8-2023
ECLI:NL:RBROT:2023:8287
Verkrijgende en bevrijdende verjaring m.b.t. een watergang. Waterschap stelt door verkrijgende verjaring van artikel 3:99 lid 1 BW eigenaar te zijn geworden van een watergang die niet loopt op het kadastrale perceel dat aan het waterschap toebehoort volgens ruilverkavelingsakte. Subsidiair beroept het waterschap zich op bevrijdende verjaring van artikel 3:105 BW. Waterschap is aan te merken als be
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Midden-Nederland / 12-9-2023
ECLI:NL:RBMNE:2023:4617
WOZ. Standaard. Ongegrond.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Midden-Nederland / 07-8-2023
ECLI:NL:RBMNE:2023:4532
BNT UHT
Verder lezen
 
 
Rechtbank Midden-Nederland / 07-8-2023
ECLI:NL:RBMNE:2023:4533
BNT UHT
Verder lezen
 
 
Centrale Raad van Beroep / 20-9-2023
ECLI:NL:CRVB:2023:1761
De Raad oordeelt dat de rechtbank het besluit om de ZW-uitkering van appellante te beëindigen terecht in stand heeft gelaten.
Verder lezen