Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
02-12-2021
Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden
Nieuwe, vrijwillige opkoopregeling bevat enkele wijzigingen ten opzichte van de vorige regeling
 
01-12-2021
Definitieve versie 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn
Actieprogramma richt zich met name op duurzamere bouwplannen en toepassing bufferstroken
 
25-11-2021
Aandachtspunten controle uitbetaling GLB-subsidies
Bezwaar maken alleen zinvol indien dit kan leiden tot een hogere uitbetaling.
 
25-11-2021
Later oogsten suikerbieten toegestaan
 
18-11-2021
Huurkoopovereenkomst fosfaatrechten en faillissement
Onduidelijkheid over de posities van betrokken partijen bij faillissement of beslag op de rechten
 
 
Kennisbank 
 
07-12-2021
Actualisatie AERIUS medio januari 2022
Voor nieuwe aanvragen voor natuurvergunning kan het verstandig zijn te wachten op de nieuwe versie, omdat de uitkomst van de berekening naar verwachting anders is
 
06-12-2021
Fiscale aspecten uitgifte melkcertificaten FrieslandCampina
Bij omwisseling ledencertificaten mag onder voorwaarden een herinvesteringsreserve toegepast worden
 
03-12-2021
Gehalten dikke fractie na mestscheiding niet aannemelijk
Geen sluitende administratie van mestscheiding aanwezig, waardoor gehalten niet geverifieerd kunnen worden
 
02-12-2021
Exploitatiesubsidie mestvergister terecht deels teruggevorderd
Aanvrager/exploitant gebruikt niet toegestane co-producten bij de (co)vergisting van dierlijke mest
 
01-12-2021
Graasdierpremie terecht afgewezen
Premiewaardige runderen lopen tussen 15 mei en 15 oktober niet onafgebroken op niet subsidiabele grond
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Centrale Raad van Beroep / 01-12-2021
ECLI:NL:CRVB:2021:3004
Het in de tussenuitspraak geconstateerde gebrek is hersteld. De arbeidsdeskundige bezwaar en beroep heeft in het rapport van 19 mei 2021 gemotiveerd dat de geselecteerde functies van productiemedewerker industrie, samensteller kunststof en rubberproducten en medewerker tuinbouw binnen de mogelijkheden van appellante vallen. Nu eerst na de tussenuitspraak in hoger beroep sprake is van een afdoende
Verder lezen
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven / 07-12-2021
ECLI:NL:CBB:2021:1060
Bestuurlijke boete. In geschil is of appellante een overtreding heeft begaan van artikel 3, eerste lid, van Verordening 853/2004, gelezen in samenhang met het derde punt van Hoofdstuk II, van Sectie II, van Bijlage III, van deze verordening alsook met het eerste punt, onder e, van Hoofdstuk III, van Sectie II, van Bijlage III, van Verordening 853/2004. Uit deze voorschriften kan naar het oordeel v
Verder lezen
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven / 07-12-2021
ECLI:NL:CBB:2021:1059
Artikel 4:6 van de Awb. Beroep ongegrond. Appellant heeft aan zijn verzoek om terug te komen op het besluit tot toepassing van de vrijstelling voor zoogkoeienhouders geen nieuwe feiten of veranderde omstandigheden ten grondslag gelegd. Daarnaast is het feit dat verweerder dit besluit niet herziet, niet evident onredelijk. Verweerder heeft het herzieningsverzoek terecht afgewezen.
Verder lezen
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven / 07-12-2021
ECLI:NL:CBB:2021:1058
Artikel 23, derde lid, van de Msw; artikel 1, aanhef en onder kk, van de Msw; artikel 1 van het EP. Beroep gegrond vanwege verweerders erkenning dat hij ten onrechte geen dwangsom aan appellant heeft toegekend voor het niet tijdig beslissen op bezwaar. Eveneens heeft appellant recht op een immateriële schadevergoeding in verband met de overschrijding van de redelijke termijn. Verweerder heeft
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Limburg / 03-11-2021
ECLI:NL:RBLIM:2021:8383
Procedure tussen erfgenamen en executeur; voorlopige voorzieningen betreffende taakuitoefing execueur gedeeltelijk toegewezen.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Den Haag / 08-6-2021
ECLI:NL:RBDHA:2021:12770
Betalingsonmacht, AOW-premie, schuldig nalatig, herziening, ongegrond.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Amsterdam / 04-11-2021
ECLI:NL:RBAMS:2021:6712
Jeugd; vervolg op beschikking van 29 okt 2021. Mede door de aanvullingen van de Raad, de WSS en FF over de opvoedsituatie, ziet de kinderrechter geen andere mogelijkheid dan het verzoek tot het verlenen van een machtiging uithuisplaatsing toe te wijzen,
Verder lezen
 
 
Rechtbank Amsterdam / 29-10-2021
ECLI:NL:RBAMS:2021:6711
Jeugd; Verzoek tot voorlopige ondertoezichtstelling toegewezen. Verzoek uithuisplaatsing aangehouden voor een week. Kinderrechter wil minderjarige spreken en ouders nog laatste kans geven mee te werken.
Verder lezen