Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
22-02-2018
Equivalente maatregelen akkerbouw in 2018
Verhoging fosfaat- en stikstofgebruiksnorm op bouwland bij equivalente maatregelen mogelijk
 
22-02-2018
Welke landbouwgrond is subsidiabel?
Landbouwgrond die gebruikt wordt voor landbouwactiviteiten kan subsidiabel zijn voor de betalingsrechten.
 
21-02-2018
Ontheffing bedrijfsblokkade vanwege onregelmatigheden I. en R.
Ontheffing mogelijk indien dierenwelzijn in het geding komt.
 
15-02-2018
Landelijke handhaving PAS
Provincies gaan handhaven op de realisatietermijn van vergunningen waarbij ontwikkelingsruimte is toegedeeld.
 
15-02-2018
Aanpak bedrijfs- en dierblokkade
Aanpak moet zich in eerste instantie richten op het opheffen van blokkades om verdere schade te beperken.
 
 
Kennisbank 
 
23-02-2018
Stroken grond langs gewaspercelen tellen niet mee
Stroken grond tellen niet mee als subsidiabele oppervlakte, omdat er een ander gewas op wordt geteeld.
 
22-02-2018
Voorbereiden en plannen bedrijfsoverdracht
Landbouwkundige aspecten moeten in een vroegtijdig stadium bekeken worden.
 
21-02-2018
Betalingsrechten ten onrechte afgewezen
Landbouwer staat wel ingeschreven in het handelsregister, maar zonder een SBI-code.
 
20-02-2018
Nationale reserve 2018 voor starters
Starters kunnen onder voorwaarden extra betalingsrechten verkrijgen op vrije hectares.
 
20-02-2018
Nationale reserve 2018 voor jonge landbouwers
Jonge landbouwers kunnen onder voorwaarden extra betalingsrechten verkrijgen op vrije hectares.
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven / 15-1-2018
ECLI:NL:CBB:2018:24
Regeling Superheffing 2008. Melding quotumoverdracht. Producent.
Verder lezen
 
Rechtbank Noord-Nederland / 22-2-2018
ECLI:NL:RBNNE:2018:630
Goedkeuringsbesluit monitoringsplan voortvloeiend uit voorschrift verbonden aan de verleende watervergunning ten behoeve van de rietproef in het Lauwersmeer. Na een belangenafweging ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding om het goedkeuringsbesluit te schorsen.
Verder lezen
 
Hoge Raad / 23-2-2018
ECLI:NL:HR:2018:265
Aanvullende invoerrechten; Verordening (EG) nr. 1234/2007 (de integrale GMO-verordening); Verordening (EG) nr. 1484/95; pluimveevlees uit Brazilië wordt ingevoerd tegen een hogere cif-invoerprijs dan de reactieprijs en vervolgens op de communautaire markt met verlies doorverkocht onder de representatieve prijs; is dit voldoende om de opgegeven cif-invoerprijs te verwerpen en aanvullende recht
Verder lezen
 
Rechtbank Limburg / 21-2-2018
ECLI:NL:RBLIM:2018:1753
koopovereenkomst in strijd met testamentair beperkt vervreemdingsverbod.
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Gelderland / 17-1-2018
ECLI:NL:RBGEL:2018:836
Er is geen sprake van “treintje rijden”. Wel heeft gedaagde in strijd met artikel 5.9 van de algemene voorwaarden gehandeld. Het beding waarop de boete is gebaseerd, is, gelet op de Richtlijn 93/13, het bepaalde in artikel 6:233 BW en de door Q-Park gestelde en niet weersproken omstandigheden, niet oneerlijk.
Verder lezen
 
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven / 10-1-2018
ECLI:NL:CBB:2018:22
Bedreiging (mogelijk) voor de naleving van het fundamentele beginsel van objectiviteit. Werkzaamheden i.v.m. de zakelijke ontvlechting van relatie. In de omstandigheden zoals hier aan de orde geen vergewisplicht of betrokkene zich daadwerkelijk heeft laten adviseren door een deskundigde derde.
Verder lezen
 
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven / 10-1-2018
ECLI:NL:CBB:2018:21
Niet is komen vast te staan dat het voornemen tot ontbinding van appellante op recntmatige wijze aan het adres van haar bestuurder is aangeboden overeenkomstig artikel 2:19a, derde lid, van het BW. Bij navraag boleek PostNL hiervan geen bewijs meer te kunnen leveren.
Verder lezen
 
 
Centrale Raad van Beroep / 22-2-2018
ECLI:NL:CRVB:2018:516
De aan besluit van 26 juni 2015 ten grondslag gelegde gedragingen aangaande urenverwerking in [systeem] zijn, zeker voor een politiefunctionaris, volstrekt ontoelaatbaar en te kwalificeren als plichtsverzuim. Ook indien het minder uren zijn geweest dan korpschef heeft berekend. Toerekenbaar. De opgelegde disciplinaire maatregel is, gezien de ernst en de aard van de gedragingen en de voor politieam
Verder lezen