Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
17-06-2021
Wel feitelijk gebruik grond, geen rechtsgeldige gebruikstitel
Onderhuurder heeft geen geldige gebruikstitel, omdat verpachter geen toestemming heeft verleend voor onderhuur
 
17-06-2021
Digitaal systeem vervangt papieren vervoersbewijs dierlijke mest
Digitaal systeem moet de naleving van de wet- en regelgeving verhogen
 
15-06-2021
Geen aanspraak pachter op ammoniakrechten bij einde pacht
Pachter heeft niet bijgedragen aan de verleende natuurvergunning
 
10-06-2021
Aanvragen of verlengen bijzonder uitstel van betaling tot 30
Aflossing openstaande belastingbedragen vanaf 1 oktober 2022, gedurende 60 maanden
 
08-06-2021
Kortere procedure toepassing innovatieve stallen
Provincies Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel hebben de mogelijkheid om innovatieve systemen en technieken toe te staan op basis van meetsensoren of een proefstalbeschikking.
 
 
Kennisbank 
 
23-06-2021
Natuurvergunning nodig voor lelieteelt
Lelieteelt is aan te merken als een project dat onder werking van artikel 2.7 van de Wnb valt
 
22-06-2021
Vordering medepacht afgewezen
Beoogde medepachter biedt onvoldoende waarborgen voor een behoorlijke bedrijfsvoering door gebrek aan relevante opleiding en beperkte ervaring
 
21-06-2021
Pachter moet fosfaatrechten vergoeden aan verpachter
Voldaan aan eis van minimaal 15 ha ondanks twee entiteiten als verpachter, wel korting 20%
 
18-06-2021
Uitbreiding subsidie voor glastuinbouw
Subsidieregeling Investeringen in energie glastuinbouw uitgebreid met drie energiebesparende technieken
 
17-06-2021
Wel of geen landbouwareaal
Uitleg RVO over toetsing of een perceel voldoet aan de definitie van subsidiabele hectare
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven / 22-6-2021
ECLI:NL:CBB:2021:657
Regeling fosfaatreductieplan 2017. Het College volgt appellant niet in zijn standpunt dat biologische melkveehouderijen, zoals zijn bedrijf, buiten het toepassingsbereik van de Regeling gebracht hadden moeten worden en onderschrijft het oordeel dat het hof Den Haag hierover heeft gegeven in zijn uitspraken van 31 oktober 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:3067-3072. Het College is verder van oordeel dat app
Verder lezen
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven / 22-6-2021
ECLI:NL:CBB:2021:648
Artikel 23, derde lid, van de Msw; artikel 72, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit; artikel 1 van het EP. Appellante voldoet niet aan alle voorwaarden van artikel 72, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit en kan daarom niet als nieuw gestart bedrijf worden aangemerkt. Daarnaast heeft appellante niet aannemelijk gemaakt dat het fosfaatrechtenstelsel een individuele en buitensporige last op haar
Verder lezen
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven / 22-6-2021
ECLI:NL:CBB:2021:647
artikel 23, derde lid, van de Meststoffenwetartikel 1 van het Eerste Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EP)Fosfaatrechten. Fosfaatrechtenvaststelling niet in strijd met artikel 1 van het EP. In dat verband is van belang dat appellante weliswaar relatief vroeg (in 2011) is begonnen met de uitbreidingsplannen, maar die uitvoering is
Verder lezen
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven / 22-6-2021
ECLI:NL:CBB:2021:646
Msw. Fosfaatrecht. Artikel 1 EP. Appellante heeft niet aannemelijk gemaakt dat het fosfaatrechtenstelsel een individuele en buitensporige last op haar legt. Het College volgt appellante niet in haar standpunt dat de voorzienbaarheid van de invoering van het fosfaatrechtenstelsel haar gelet op de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 24 maart 2021 (ECLI:NL:RBMNE:2021:1050) niet langer kan
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant / 10-6-2021
ECLI:NL:RBZWB:2021:2950
Artikel 52a van de AWR, informatiebeschikking. In het kader van een strafrechtelijk onderzoek heeft bij belanghebbende een huiszoeking plaatsgevonden waarbij een schenkingsakte in beslag is genomen. De inspecteur heeft door middel van een informatieverzoek aan het Openbaar Ministerie de beschikking gekregen over deze schenkingsakte. De schenkingsakte is voor de inspecteur aanleiding geweest tot h
Verder lezen
 
 
Rechtbank Noord-Nederland / 11-6-2021
ECLI:NL:RBNNE:2021:2502
mijnbouwschade
Verder lezen
 
 
Rechtbank Den Haag / 03-6-2021
ECLI:NL:RBDHA:2021:5944
Pw. Geen sprake van bijzondere omstandigheden om bijstandsverlening met terugwerkende kracht te rechtvaardigen. Het beroep is ongegrond.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Den Haag / 03-3-2021
ECLI:NL:RBDHA:2021:1867
Kindgebonden budget. Ter zitting heeft verweerder erkend dat eiseres ten onrechte niet is gehoord. Naar het oordeel van de rechtbank kan in het onderhavige geval niet met toepassing van artikel 6:22 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) aan de schending van de hoorplicht worden voorbijgegaan. De rechtbank zal de zaak terugwijzen naar verweerder teneinde eiseres alsnog te horen en vervolgens opni
Verder lezen