Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
25-07-2017
Subsidie verwijdering asbestdaken
De minimale oppervlakte-eis is komen te vervallen.
 
19-07-2017
Regeling ondersteuning ketenconcepten varkenshouderij
Collectieven van varkenshouders kunnen subsidie verkrijgen voor versterking van de positie van varkenshouders in de keten.
 
18-07-2017
Scheurmonster grasland op klei en veen vaak verplicht
Scheurmonster ook op klei- en veengrond verplicht als men nadien een relatief stikstofbehoeftig gewas teelt en dit gewas bemest wordt met stikstof.
 
13-07-2017
Natuurbeheertype ongeschikt criterium voor subsidiabiliteit
Typering in provinciale natuurbeheerplan is ongeschikt middel voor de bepaling of landbouwareaal overwegend voor niet-landbouwactiviteiten wordt gebruikt.
 
12-07-2017
Generieke korting en uitbreiding knelgevallenvoorziening
Generieke korting 8,3% voor niet-grondgebonden bedrijven, uitbreiding knelgevallenvoorziening voor starters.
 
 
Kennisbank 
 
26-07-2017
Nieuwe dwangsom in slepende vergunningprocedure
Gemeente neemt ondanks meerdere dwangsommen geen besluit op vergunningaanvraag
 
25-07-2017
Geen directe gevolgen Natuurbeheerplan voor gronden
De uitvoering van het Natuurbeheerplan vindt plaats op basis van vrijwilligheid en heeft geen gevolgen voor het bestaande gebruik.
 
21-07-2017
Nb-vergunning ten onrechte verleend
Verkopers ammoniakrechten voldoen niet aan de voorwaarden voor externe saldering.
 
20-07-2017
Wijziging subsidieregeling verwijderen asbestdaken
De minimale oppervlakte-eis komt te vervallen.
 
18-07-2017
Regeling ondersteuning ketenconcepten varkenshouderij
Collectieven van varkenshouders kunnen subsidie verkrijgen voor versterking van de positie van varkenshouders in de keten.
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Rechtbank Noord-Nederland / 14-7-2017
ECLI:NL:RBNNE:2017:2784
Uitleg artikel 2.21 van de Wabo. Verzoek om splitsing activiteiten in dit geval ten onrechte niet gehonoreerd door verweerder. Toewijzing verzoek om voorlopige voorziening, in die zin dat verweerder zal worden opgedragen binnen twee weken een besluit op bezwaar te nemen en in dat te nemen besluit toepassing te geven aan artikel 2.21 van de Wabo en de aanvraag om omgevingsvergunning te splitsen in
Verder lezen
 
Raad van State / 26-7-2017
ECLI:NL:RVS:2017:2019
Bij besluit van 3 februari 2016 heeft het college aan [vergunninghouder] een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een loods op het perceel [locatie] te Bosschenhoofd (hierna: het perceel).
Verder lezen
 
Raad van State / 26-7-2017
ECLI:NL:RVS:2017:1996
Bij besluit van 12 juli 2016 heeft de raad het bestemmingsplan ``Den Hoorn 2014`` vastgesteld.
Verder lezen
 
Raad van State / 26-7-2017
ECLI:NL:RVS:2017:1990
Bij besluit van 3 september 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders van Vlist, rechtsvoorganger van het college, voor zover hier van belang, een gedoogbeschikking onder voorwaarden afgegeven voor het door [appellant A] in strijd met de Algemene plaatselijke verordening Vlist (hierna: de APV) exploiteren van een restaurant met ondergeschikte zaalaccommodatie aan de [locatie] te Haastr
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Noord-Nederland / 19-7-2017
ECLI:NL:RBNNE:2017:2788
Aansprakelijkheid statutair bestuurder en feitelijk bestuurder voor boedeltekort wegens niet opnemen voorziening op balans en verlenen van medewerking aan dividenduitkeringen. Vennootschap aan te groot financieel risico blootgesteld. Ook aansprakelijkheid commissaris wegens onbehoorlijke taakvervulling. Daarnaast aansprakelijkheid van enig aandeelhouder voor bewerkstelligen dividendbesluiten. Acco
Verder lezen
 
 
Rechtbank Noord-Nederland / 14-7-2017
ECLI:NL:RBNNE:2017:2785
Verlaging van een uitkering op grond van de Participatiewet, onder toepassing van de kostendelersnorm. In geschil is de vraag of verweerder de toepassing van artikel 22a, vierde lid, aanhef en onder b, van de PW terecht achterwege heeft gelaten. Sprake van een commerciële huurprijs? Niet voldaan aan de eis van periodieke aanpassing van de huurprijs. Eiser heeft niet, dan wel onvoldoende volda
Verder lezen
 
 
Rechtbank Rotterdam / 08-7-2017
ECLI:NL:RBROT:2017:5860
Herstel arbeidsovereenkomst na toestemming UWV. Gebondenheid van het UWV aan de vaststelling door een commissie opgesteld bij Sociaal Plan. Uitleg wettelijke regeling met betrekkining tot redelijke termijn voor herplaatsing.
Verder lezen
 
 
Raad van State / 26-7-2017
ECLI:NL:RVS:2017:1992
Bij besluit van 8 april 2016 heeft de Belastingdienst/Toeslagen de zorgtoeslag van [appellant] over 2013 definitief vastgesteld op een bedrag van € 715,00 en € 1.442,00 aan teveel ontvangen voorschotten teruggevorderd.
Verder lezen