Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
16-09-2021
Verkeersveiligheid bij oogstwerkzaamheden
Neem voldoende maatregelen om ongevallen als gevolg van deelname landbouwvoertuigen aan het verkeer te voorkomen.
 
15-09-2021
Voorraadwaardering bij gebruiksnormencontroles
Bij controles wijkt RVO in sommige gevallen af van de opgegeven gehalten
 
09-09-2021
Steunmaatregelen Corona stoppen per 1 oktober
Verlenging steunmaatregelen zou het economisch herstel belemmeren
 
09-09-2021
Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond
Let op de termijnen bij de verschillende opties
 
07-09-2021
Stevige maatregelen in ontwerp 7e actieprogramma
Verduurzaming bouwplannen door verplichte toepassing rust- en vanggewassen, verplichte bufferstroken langs sloten
 
 
Kennisbank 
 
16-09-2021
Bij uitzondering vergunningplicht bemesten en beweiden?
Minister van LNV wil grotendeels generiek onderbouwen dat er in de meeste gevallen geen vergunningplicht geldt
 
15-09-2021
Natuurvergunning ten onrechte verleend
Aanvrager toont niet aan dat de Hinderwetvergunning in de referentiesituatie niet of niet gedeeltelijk is vervallen
 
14-09-2021
Nieuwe versie Boetebeleid Meststoffenwet RVO
Document beschrijft beleid van RVO bij handhaving mestwetgeving
 
13-09-2021
Voorraadwaardering bij gebruiksnormencontroles
Bij controles wordt in sommige gevallen afgeweken van de opgegeven gehalten
 
10-09-2021
Geen vergoeding faunaschade voor gronden met beperkingen
Ganzenschade op gepachte gronden niet vergoed, omdat het landbouwkundig gebruik ondergeschikt is aan de natuurbestemming
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba / 04-8-2021
ECLI:NL:OGEAA:2021:414
K.G. Ontruiming.
Verder lezen
 
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba / 11-8-2021
ECLI:NL:OGEAA:2021:413
Civiel. Artikel 6:76 BW. De tijdens de operatie gebruikte penrose drain is niet verwijderd uit het lichaam van eiseres. De operatie is uitgevoerd met assistentie of hulp van een in dienst van het ziekenhuis zijnde instrumenterende. Het ziekenhuis is op grond van het eerste lid van artikel 7:462 BW medeaansprakelijk voor die door eiseres geleden schade.
Verder lezen
 
Rechtbank Oost-Brabant / 18-6-2021
ECLI:NL:RBOBR:2021:3010
Beroep tegen de waardebepaling van intensieve varkenshouderij per waardepeildatum 1 januari 2017.
Verder lezen
 
Rechtbank Amsterdam / 13-11-2019
ECLI:NL:RBAMS:2019:10299
UItleg van koopovereenkomst aandelen. Vraag of correcties in verband met koopprijsberekening nog kunnen plaatsvinden nadat de jaarrekening vast staat. Uit verklaringen over en weer kan worden afgeleid dat partijen van de overeenkomst zijn afgeweken.
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Gerechtshof Amsterdam / 17-8-2021
ECLI:NL:GHAMS:2021:2524
Zorgplicht bank. Vordering tot schadevergoeding. Appellante stelt bij het afsluiten van een rentederivaat (renteswap) onjuist en onvoldoende door de bank te zijn geïnformeerd, onder meer over de rentevisie die de bank op dat moment had. De vordering is niet toewijsbaar.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Den Haag / 26-8-2021
ECLI:NL:RBDHA:2021:10097
verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, ontbinding op de h-grond is afgewezen, omdat niet is gebleken van een structureel en onoplosbaar verschil van inzicht over de wijze waarop de werknemer haar functie uitoefende. Ontbinding op g-grond is toegewezen. Billijke vergoeding wordt eveneens toegewezen, omdat de verstoorde arbeidsverhouding het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen doo
Verder lezen
 
 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant / 22-4-2021
ECLI:NL:RBZWB:2021:2047
WAO
Verder lezen
 
 
Centrale Raad van Beroep / 08-9-2021
ECLI:NL:CRVB:2021:2297
Hoger beroep niet-ontvankelijk. Beroepschrift niet tijdig ingediend.
Verder lezen