Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
17-05-2018
Aanmelding equivalente maatregelen akkerbouw tot 1 juni
Bij bovengemiddelde gewasopbrengsten mag onder voorwaarden een extra stikstof- of fosfaatnorm toegepast worden.
 
15-05-2018
Verplichte registratie en gegevensverstrekking akkerbouwers
Telers van aardappelen, granen en suikerbieten moeten verplicht bijdragen aan onderzoeksprorgramma`s voor collectief akkerbouwonderzoek.
 
09-05-2018
Let op juiste inschrijving in handelsregister
Correcte inschrijving van belang voor handelspartners en GLB-betalingen
 
08-05-2018
Ontheffing afvoer kalveren voor geblokkeerde bedrijven
Het is van groot belang alleen kalveren af te voeren waarvan de registratie juist is.
 
03-05-2018
Dijkpercelen in het GLB en de Meststoffenwet
Primaire waterkeringen tellen niet meer volledig mee voor de Meststoffenwet
 
 
Kennisbank 
 
17-05-2018
Geen uitbreiding knelgevallenvoorziening fosfaatrechten
Knelgevallenvoorziening starters wordt mogelijk aangepast.
 
17-05-2018
EA-vanggewas te laat ingezaaid
Beroep op overmacht vanwege natte weersomstandigheden slaagt niet door ontbreken concrete bewijzen
 
16-05-2018
Herziening OB op voorraden
Er gelden normpercentages om de voordruk btw van voorraden te bepalen voor landbouwers die over moeten naar de normale btw-regeling.
 
16-05-2018
Bezwaar fosfaatrechten ten onrechte ongegrond verklaard
RVO.nl moet nagaan of invoering fosfaatrechten en strikte toepassing knelgevallenregeling in het individuele geval strijd oplevert met artikel 1 van het EP
 
15-05-2018
Vaststelling oppervlakte percelen niet correct
Geen toepassing 2% marge bij duidelijke veranderingen in het veld
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Gerechtshof `s-Hertogenbosch / 15-5-2018
ECLI:NL:GHSHE:2018:2111
Geschil tussen provincie en grondeigenaar. Ruilovereenkomst van gronden na wijziging bestemmingsplan (verkeersdoeleinden). Niet alle geruilde grond benut voor verkeersdoeleinden. Provincie verkoopt dat perceel na wederom bestemmingswijziging met winst aan een derde. Stellingen grondeigenaar onvoldoende voor aannemen wanprestatie, onrechtmatige daad of ongerechtvaardigde verrijking aan zijde provin
Verder lezen
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven / 08-5-2018
ECLI:NL:CBB:2018:181
Tussenuitspraak. S&O-verklaring. Afwijzing aanvraag RDA. Niet gebleken dat uitgaven betrekking hebben op werkzaamheden die niet zijn aangevraagd en waarvoor geen S&O-verklaring is verstrekt. Wet inkomstenbelasting 2001, art. 3:52a, Besluit RDA. Awb, art. 6:19
Verder lezen
 
Raad van State / 16-5-2018
ECLI:NL:RVS:2018:1633
Bij afzonderlijke besluiten van 29 maart 2016 heeft het college Cavalino en [appellant] onder oplegging van een dwangsom gelast het gebruik van het perceel Boomgaardspad 1a te Naaldwijk (hierna: het perceel) te staken en gestaakt te houden voor zover: a. de bedrijfsruimte wordt gebruikt voor andere doeleinden dan voor een volwaardig en doelmatig glastuinbouwbedrijf; b. de kas wordt gebruikt voor o
Verder lezen
 
Raad van State / 16-5-2018
ECLI:NL:RVS:2018:1619
Bij besluit van 7 november 2016 heeft het college besloten om de Molenstraat in Valkenswaard af te sluiten voor personenauto’s door middel van de aanleg van een verkeerssluis (hierna ook: het verkeersbesluit).
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao / 07-5-2018
ECLI:NL:OGEAC:2018:81
Ballast-Nedam-SONA-070518-nakoming beslissing geschillencommissie.
Verder lezen
 
 
Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba / 31-1-2018
ECLI:NL:OGEABES:2018:14
Verklaring toelating van rechtswege niet verleend voor minderjarig pleegkind van eilandskind.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Noord-Nederland / 08-5-2018
ECLI:NL:RBNNE:2018:1868
Pensioenrecht. Bevoegdheid kantonrechter. Recht op uitkering samenlooptoeslag. Kantonrechter is ook bevoegd als de zaak niet naar rechtstreeks is gegrond op een pensioenovereenkomst, een uitvoeringsovereenkomst, uitvoerings- of pensioenreglement, zoals bedoeld in art. 216 Pensioenwet. Na privatisering van het ABP is door het pensioenfonds van POST NL geborgd dat een recht op een gelijkwaardig pens
Verder lezen
 
 
Hoge Raad / 18-5-2018
ECLI:NL:HR:2018:726
Verzekeringsrecht. Verjaring van de rechtsvordering tot het doen van uitkering? Stuiting van de verjaring (art. 7:942 leden 2-3 (oud) BW). Overgangsrecht (art. 68a en 75 Ow NBW). Vervolg van HR 18 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3618, NJ 2016/109.
Verder lezen