Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
06-12-2023
Contracten Vion met varkenshouders niet langer eenzijdig
Door toezegging Vion aan ACM wordt voldaan aan regels Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw en voedselvoorzieningsketen
 
06-12-2023
Voorlopige tarieven GLB 2023
Voorlopige eenheidsbedragen basisinkomenssteun en ecoregeling fors lager vastgesteld
 
06-12-2023
Eenmalige willekeurige afschrijving bijna afgelopen
Alleen willekeurige afschrijving mogelijk over in 2023 gemaakte aanschaf- en voortbrengingskost
 
29-11-2023
Excreties veestapel boven plafond 2025
Excreties gehele veestapel onder huidige productieplafonds, maar ruim boven in 2025 geldende plafonds
 
29-11-2023
Vernietig vanggewas niet vroeg
Tijdstip toegestane vernietiging vanggewassen afhankelijk van regeling
 
 
Kennisbank 
 
08-12-2023
Overzicht gebruiksnorm dierlijke mest en stikstofgebruiksnorm
Overzicht normen derogatie en stikstofgebruiksnorm per gebied
 
08-12-2023
Uitbreiding NV-gebieden en verlaging mestnormen (aangepast!!)
Veel meer regio’s aangewezen als NV-gebied, stikstofgebruiksnorm wordt voor alle bedrijven in NV-gebied verlaagd
 
06-12-2023
Mestproductieplafonds en de derogatiebeschikking
Actualisatie excretieforfaits melkvee uitgesteld, fosfaatbank voorlopig niet opengesteld, mogelijke verhoging afromingspercentage bij overdracht van fosfaatrechten
 
05-12-2023
Samenwerking versnelling innovaties veehouderij
Regieorgaan moet innovaties sneller vooruit helpen in de doelstelling te werken aan een sterke en duurzame landbouwsector
 
04-12-2023
Werkwijze onaannemelijk hoge gehalten afgevoerde mest
Bij onaannemelijk hoge gehalten worden bij vaste mest de gehalten gecorrigeerd door RVO, vrachten dikke fractie na mestscheiding worden geheel geschrapt
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Rechtbank Den Haag / 05-12-2023
ECLI:NL:RBDHA:2023:18915
Vovo tegen last onder dwangsom in verband met lozingen op oppervlaktewater. De gemeente is naar voorlopig oordeel ten onrechte als overtreder aangemerkt. Toetsing aan Drijfmest-criteria. Geen sprake van handelen of nalaten van iemand die werkzaam is ten behoeve van de gemeente. Veder past het lozen niet binnen de normale taakuitoefening van de gemeente en is deze gedraging haar ook niet dienstig g
Verder lezen
 
Rechtbank Den Haag / 31-8-2023
ECLI:NL:RBDHA:2023:19131
vovo tegen weigering verlenging begunstigingstermijn voor beëindigen bewoning bedrijfswoning afgewezen; kortsluiting
Verder lezen
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven / 07-12-2023
ECLI:NL:CBB:2023:686
Verzoek om teruggave van met bestuursdwang in bewaring genomen honden wordt afgewezen.
Verder lezen
 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant / 16-11-2023
ECLI:NL:RBZWB:2023:7987
De rechtbank oordeelt dat de inspecteur de aanslag vennootschapsbelasting voor het jaar 2015 niet tot een te hoog bedrag heeft opgelegd. Er is sprake van omkering en verzwaring van de bewijslast, omdat belanghebbende de vereiste aangifte niet heeft gedaan. De aanslag berust op een redelijke schatting van de behaalde belastbare winst en de daarover verschuldigde vennootschapsbelasting. Belanghebben
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Overijssel / 05-12-2023
ECLI:NL:RBOVE:2023:4988
De rechtbank veroordeelt de gedaagde om de achterstallige huur te betalen, ontbindt de huurovereenkomst tussen partijen en veroordeelt de gedaagde om de woning te ontruimen en verlaten. Gedaagde huurde een woning van eiser, eiser vorderde ontbinding van het huurcontract omdat gedaagde zijn betalingsverplichting niet is nagekomen en betaling van de huurachterstand.
Verder lezen
 
 
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba / 05-12-2023
ECLI:NL:OGHACMB:2023:240
Aruba. Partneralimentatie. Zorg voor gehandicapt pleegkind beïnvloedt behoefte/behoeftigheid.
Verder lezen
 
 
Hoge Raad / 08-12-2023
ECLI:NL:HR:2023:1710
HR: 81.1 RO.
Verder lezen
 
 
Hoge Raad / 08-12-2023
ECLI:NL:HR:2023:1715
Artikel 1 SW; HR 12 juli 2002, wil en bewustheid bevoordeling? Artikel 33, aanhef en onder 12°, SW; natuurlijke verbintenis.
Verder lezen